Химически реактиви лабораторна стъклария

РЕАКТИВИ

 1. Агар-агар - (C12H18O9)x
 2. Адипинова киселина  - HOOC(CH2)4COOH - M=146,14 g/mol
 3. Азотна киселина   - HNO3 - M=63,01 g/mol
 4. Активен въглен  - C - M=12,01 g/mol
 5. Алуминиев сулфат - Al2(SO4)2О - M=342,14 g/mol
 6. 4-Аминоантипирин - C11H13N3O - M=203,25 g/mol
 7. Амониев ацетат  - NH4OOCH3 - M=77,08 g/mol
 8. Амониев бикарбонат  - NH4HCO3 - M=79,06 g/mol
 9. Амониев бихромат * - (NH4)2Cr2O7 - M=252,07 g/mol
 10. Амониев бромид * - NH4Br  - M=97,94 g/mol
 11. Амониев дихидрогенфосфат - NH4H2PO4 - M=115,03 g/mol
 12. ди-Амониев хидрогенфосфат  - (NH4)2HPO4 - M=132,06 g/mol
 13. Амониев метаванадат - NH4VO3 - M=116,98 g/mol
 14. Амониев нитрат - NH4NO3 - M=80,04 g/mol
 15. Амониев оксалат монохидрат* - (NH4)2C2O4.H2O - M=142,11 g/mol
 16. Амониев персулфат - (NH4)2S2O8 - M=228,20 g/mol
 17. Амониев роданид - NH4SCN - M=76,12 g/mol
 18. Амониев сулфат - (NH4)2SO4 - M=132,14 g/mol
 19. Амониев хлорид - NH4Cl - M=53,49 g/mol
 20. ди-Амониев хидроген цитрат - C6H14N2O7 - M=226,19 g/mol
 21. Амониев хидроксид 25% - NH3 - M=17,03 g/mol
 22. Аскорбинова киселина - C6H8O6 - M=176,13 g/mol
 23. Ацетонитрил - C2H3N - M=41,05 g/mol
 24. Бариев карбонат * - BaCO3 - M=197,34 g/mol 
 25. Бариев нитрат  - Ba(NO3)2 - M=261,03 g/mol
 26. Бариев сулфат * - BaSO4  - M=233,40 g/mol
 27. Бариев хлорид - BaCl2.2H2O - M=208,25 g/mol
 28. Бариев хромат - BaCrO4 - M=253,33 g/mol
 29. Бензин екстракционен
 30. Бензидин дихидрохлорид - C12H12N2.2HCl - M=257,16 g/mol
 31. Бензоена киселина * - C7H6O2  - M=122,12 g/mol 
 32. Бензол - C6H6  - M=78,11 g/mol 
 33. Боракс - Na2B4O7.10H2O  - M=381,32 g/mol  
 34.  Борен триокис - B2O3 - M=69,92 g/mol
 35. Бутилацетат  - C6H12O2 - M=116,16 g/mol
 36. Бутанол - C4H9OH - M=74,12 g/mol
 37. изо-Бутанол * - i-C4H9OH - M=74,12 g/mol
 38. Буферни разтвори  рН 4,01; рН 7,01; рН 10,01 
 39. Вазелин 
 40. Ванадиев V оксид - V2O5 - M=181,88 g/mol
 41. Винена киселина - C4H6O4 - M=118,09 g/mol
 42. Вода-дестилирана - H2O - 
 43. Глицерин  - CH(OH)(CH2OH)2 - M=92,10 g/mol
 44. Глюкоза монохидрат  - C6H12O6.H2O - M=180,20 g/mol
 45. Девардова сплав
 46. 3,3-Диаминобензидин-тетрахидрохлорид - C12H18Cl4N4.2H2O - M=396,15 g/mol
 47. Диетилов етер - C4H10O - M=74,12 g/mol
 48. N,N-Диетил-1,4-фенилен-диамониев сулфат       - C10H18N2O4S - M=262,36 g/mol
 49. ди-Калиев хидрогенфосфат - K2HPO4 - M=228,23 g/mol
 50. Диметилсулфоксид - (CH3)2SO -     M= 78,13 g/mol
 51. ди-Натриев хидрогенфосфат - Na2HPO4.12H2O -     M= 141,96g/mol
 52. Дихлороетан  - C2H4Cl2 - M=98,97 g/mol 
 53. Дихлорометан - CH2Cl2 - M=84,93 g/mol
 54. Дихлорхинон-4-хлоримид  - C6H2Cl3NO - M=210,45 g/mol
 55. Етанол  - C2H5OH - M=46,07 g/mol
 56. Етилацетат - C4H8O2  - M=88,10 g/mol
 57. Етилен гликол - C2H6O2 - M=62,07 g/mol
 58. Желатин
 59. Железен (II) сулфат - FeSO4.7H2O - M=278,02 g/mol
 60. Железен (III) хлорид - FeCl3.6H2O  - M=270,32 g/mol
 61. Живачен (II) йодид * - HgI2  - M=454,40 g/mol
 62. Изооктан  - C8H18 - M=114,26 g/mol
 63. Изопропанол  - i-C3H7OH - M=60,10 g/mol
 64. Йод на кристали - I2  - M=253,81 g/mol
 65. Йоден анхидрид - I2O5 - M=317,80 g/mol
 66. Кадмиев карбонат - CdCO3 - М=172,41
 67. Кадмиев сулфат - 3CdSO4.8/3H2O - M=769,51 g/mol
 68. Калаен (II) хлорид * - SnCl2.2H2O - M=225,63 g/mol
 69. Калиев бикарбонат - KHCO3 - M=100,12 g/mol
 70. Калиев бихромат - K2Cr2O7 - M=294,19 g/mol
 71. Калиев Бромид - KBr - M=119,01 g/mol
 72. Калиев дихидрогенфосфат - KH2PO4 - M=136,09 g/mol
 73. ди-Калиев хидрогенфосфат - K2HPO4 - M=228,23 g/mol
 74. Калиев йодид - KI - M=166,01 g/mol
 75. Калиев карбонат  - K2CO3 - M=138,21 g/mol
 76. Калиев метабисулфит - K2S2O5 - M=222,33 g/mol
 77. Калиев роданид* - KSCN - M=97,18 g/mol
 78. Калиев силикофлуорид - K2SiF6 - М=220,27 g/mol
 79. Калиев сулфат - K2SO4 - M=174,27 g/mol
 80. Калиев ферицианид - K3[Fe(CN)6] - M=329,26 g/mol
 81. Калиев фероцианид - K4[Fe(CN)6].3H2O - M=422,39 g/mol
 82. Калиев хексахидроксо-антимонат (V)    - K[Sb(OH)6] - M=262,90 g/mol
 83. Калиев хлорид - KCl - M=74,55 g/mol
 84. три-Калиев цитрат  - C6H5K3O7.H2O - M=324,42 g/mol
 85. Калиева основа - KOH - M=56,11 g/mol
 86. Калиево-алуминиев сулфат  - KAI(SO4)2.12H2O - M=474,39 g/mol
 87. Калиево-натриев карбонат * - KNaCO3 - 
 88. Калиево-натриев  тартарат - KNaC4H4O4.4H2O - M=282,23 g/mol
 89. Калиево хромен сулфат * - KCr(SO4)2.12H2O - M=499,41 g/mol
 90. Калциев карбонат  - CaCO3 - M=100,09 g/mol
 91. Калциев нитрат - Ca(NO3)2.4H2O - M=236,15 g/mol
 92. Калциев окис - CaO - M=56,08 g/mol
 93. Калциев хлорид дихидрат - CaCl2.2H2O - M=219,09 g/mol
 94. Канадски балсам  
 95. Карбамид - CH4N2O - M=60,06 g/mol
 96. Кобалтов двухлорид - CoCl2.6H2O - M=237,93 g/mol
 97. Колофон  
 98. Комплексон III   - C10H14O8N2Na2.2H2O - M=372,24 g/mol
 99. Кореселин 
 100. Кофеин - C8H10N4O2 - M=194,19
 101. Ксилол  - C8H10 - M=106,17 g/mol
 102. Лактоза монохидрат - C12H22O11.H2O - M=360,32 g/mol
 103. Лимонена киселина - C6H8O7.H2O - M=192,13 g/mol
 104. Литиев хидроксид  - LiOH.H2O - M=41,96 g/mol
 105. Магнезиев нитрат * - Mg(NO3)2.6H2O - M=256,41 g/mol
 106. Магнезиев окис - MgO - M=40,30 g/mol
 107. Магнезиев стеарат * - C36H70MgO4 - M=591,27 g/mol
 108. Магнезиев сулфат - MgSO4.7H2O - M=246,48 g/mol
 109. Магнезиев хлорид - MgCl2.6H2O - M=203,30 g/mol
 110. Манганов (II) сулфат * - MnSO4.H2O  - M=169,02 g/mol
 111. Меден сулфат - CuSO4.5H2O - M=249,68 g/mol
 112. Метанол   - CH3OH - M=32,04 g/mol
 113. Метилетилкетон - C2H5COCH3 - M=7211 g/mol
 114. Млечна киселина 80% - C3H6O3 - M=90,08 g/mol
 115. Молибденов (VI) оксид * - MoO3 - M=143,94 g/mol
 116. Мравчена киселина 85% - HCOOH - M=46,03 g/mol
 117. Натриев ацетат - NaOOCCH3.3H2O - M=136,08 g/mol
 118. Натриев бензоат  - C7H5NaO2 - M=144,11 g/mol
 119. Натриев бикарбонат - NaHCO3 - M=84,01 g/mol
 120. Натриев бихромат  - Na2Cr2O7.2H2O - M=298.,0 g/mol
 121. Натриев дитионит - Na2S2O4 - M=174,11 g/mol
 122. Натриев дихидрогенфосфат - NaH2PO4.2H2O - M=156,01 g/mol
 123. Натриев карбонат - безводен - Na2CO3 - M=105,99 g/mol
 124. Натриев метабисулфит - Na2S2O5 - M=190,10 g/mol
 125. Натриев молибдат * - Na2MoO4.H2O - М=241,95 g/mol
 126. Натриев нитрат  - NaNO3 - M=84,99 g/mol
 127. Натриев нитрит - NaNO2 - M=69,00 g/mol
 128. Натриев персулфат - Nа2S2O8 - M=238,10 g/mol
 129. Натриев прекис - Na2O2 - М=77,98 g/mol
 130. Натриев сулфат безводен  - Na2SO4 - M=142,04 g/mol
 131. Натриев сулфит - Na2SO3 - M=126,04 g/mol
 132. Натриев тиосулфат - Na2S2O3.5H2O - M=248,187 g/mol
 133. Натриев триполифосфат * - Na5P3O10 - M=367,06 g/mol
 134. ди-Натриев хидрогенфосфат - Na2HPO4.12H2O - M=258,14 g/mol
 135. Натриев хлорид - NaCl - M=58,44 g/mol
 136. Натриев хипохлорит - NaClО
 137. Натриев цитрат - C6H5Na3O7.5,5H2O - M=357,16 g/mol
 138. Натриева основа - NaOH - M=40,00 g/mol
 139. Нафтионова киселина - H2NC10H6SO3H - M=223,25 g/mol
 140. Никелов сулфат - NiSO4.7H2O - M=262,86 g/mol
 141. Никелов хлорид - NiCl2.6H2O - M=237,70 g/mol
 142. Нитробензол - C6H5NO2 - М=123,11 g/mol
 143. Нишесте  - C6H10O3 - M=(162,14)n g/mol
 144. Оксалова киселина - H2C2O4.2H2O - M=126,07 g/mol
 145. Оцетна киселина - CH3COOH - M=60,05 g/mol
 146. Палмитинова киселина - CH3(CH2)14COOH - M=256,43 g/mol
 147. Пара-(Диметиламино) бензалдехид - C9H11NO - M=149,19 g/mol
 148. Парафин течен
 149. Парафин на гранули
 150. Перхидрол 30% - H2O2 - M=34,01 g/mol
 151. Перхлоретилен - C2Cl4 - M=165,83 g/mol
 152. Перхлорна киселина 70% * - HClO4 - M=100,46 g/mol
 153. Петролеев етер
 154. Полиетиленгликол 400 - HO(C2H4O)nH - M=380,00 - 420,00 g/mol
 155. Поливинилов алкохол на прах  -  [-CH2CHOH-]n - 
 156. Пропиленгликол - C3H8O2 - M=76,10 g/mol
 157. Салицилова киселина - C4H6O3 - M=138,12 g/mol
 158. Силикагел индикиран -  - 
 159. Солна киселина - HCl - M=36,46 g/mol
 160. Спирт за горене -  - 
 161. Сребърен нитрат - AgNO3 - M=169,87 g/mol
 162. Сребърен сулфат - Ag2SO4 - M=311,79 g/mol
 163. Сулфаминова киселина - NH2SO3H - M=97,09 g/mol
 164. Сулфанилова киселина - C6H7NO3S - M=173,19 g/mol
 165. Стеаринова киселина - C18H36O2 - M=284,48 g/mol
 166. Сяра  - S - M=32,06 g/mol
 167. Сярна киселина - H2SO4 - M=98,08 g/mol
 168. Талк * - Mg3H2Si4O12 - M=379,27 g/mol
 169. Телурова киселина - H6TeO6 - M=229,64 g/mol
 170. 1-(2-Тениол)-3,3,3-Трифлуороацетон - C8H5F3O2S - M=222,19 g/mol
 171. Терпентин - минерален -  - 
 172. Тетрахлороетилен - C2Cl4 - M=165,83 g/mol
 173. Толуол   - C7H8 - M=92,4 g/mol
 174. Триетаноламин - C6H15NO3 - M=149,19 g/mol
 175. Трихлороетилен - C2HCl3 - M=131,79 g/mol
 176. Трихлороцетна киселина - Cl3CCOOH - M=163,39 g/mol
 177. Уротропин - C6H12N4 - M=140,19 g/mol
 178. Фенилхидразин-хидрохлорид - C6H5NHNH2.HCL - M=144,61 g/mol
 179. Флуороводородна киселина 40% - HF - M=20,01 g/mol
 180. Формалдехид - HCHO - M=30,03 g/mol
 181. Фосфориста киселина - H3PO3 - M=82,00 g/mol
 182. орто-Фосфорна киселина - H3PO4 - M=98,00 g/mol
 183. Фталов анхидрид - C8H4O3 - M=148,12 g/mol
 184. п-Хексан - C6H14 - M=86,18 g/mol
 185. Хидроксиламин хидрохлорид - NH2OH.HCl - M=69,49 g/mol
 186. Хлороформ - CHCl3 - M=119,38 g/mol
 187. моно-Хлороцетна киселина - ClCH2COOH - M=94,50 g/mol
 188. Циклохексанон - C6H10O - M=98,15 g/mol
 189. Цинков ацетат - Zn(OOCCH3)2.2H2O - M=287,54 g/mol
 190. Цинков двухлорид - ZnCl2 - M=136,28 g/mol
 191. Цинков нитрат - Zn(NO3)2.6H2O - M= 297,47 g/mol
 192. Цинков окис - ZnO - M= 81,37g/mol
 193. Цинков стеарат - C36H70O4Zn - M=6632,33 g/mol
 194. Цинков сулфат - ZnSO4.7H2O  - M=287,54 g/mol
 195. Цинков цитрат - (C6H5O7)2Zn.2H2O - M=610,37 g/mol
 196. Цинхонин - C19H22N2O - M=294,40 g/mol
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.