СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ВРЕДНО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ОКИСЛЯВАЩО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
РАЗЯЖДАЩО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ТОКСИЧНО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ЗАПАЛИМО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
СПРАВОЧНИК R/S ФРАЗИ
ВЗРИВООПАСНО
R -фрази  (Стандартни фрази относно риска)

R1 Експлозивен в сухо състояние.
R2 Риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.
R3 Повишен риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.
R4 Образува силно чувствителни експлозивни метални съединения
R5 Нагряването може да предизвика експлозия.
R6 Експлозивен със или без присъствие на въздух.
R7 Може да предизвика пожар.
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.
R9 Експлозивен при смесване с горими материали.
R10 Запалим. 
R11 Силно запалим.
R12 Изключително запалим.
R14 Реагира бурно с вода.
R15 При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.
R16 Експлозивен при смесване с оксидиращи вещества.
R17 Самозапалва се в присъствие на въздух.
R18 При употреба може да образува запалима или експлозивнa смес с въздуха
R19 Може да образува експлозивни пероксиди.
R20 Вреден при вдишване.
R21 Вреден при контакт с кожата.
R22 Вреден при поглъщане.
R23 Токсичен при вдишване.
R24 Токсичен при контакт с кожата.
R25 Токсичен при поглъщане.
R26 Силно токсичен при вдишване.
R27 Силно токсичен при контакт с кожата.
R28 Силно токсичен при поглъщане.
R29 При контакт с вода се отделя токсичен газ.
R30 Силно запалим при употреба
R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
R32 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ
R33 Опасност от кумулативни ефекти.
R34 Предизвиква изгаряния
R35 Предизвиква тежки изгаряния
R36 Дразни очите
R37 Дразни дихателните пътища
R38 Дразни кожата
R39 Опасност от тежки необратими ефекти.
R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие.
R41 Риск от сериозно увреждане на очите.
R42 Възможна е чувствителност при вдишване.
R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата.
R44 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.
R45 Може да причини рак.
R46 Може да причини наследствено генетично увреждане.
R48 Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция
R49 Може да причини рак при вдишване.
R50 Силно токсичен за водни организми.
R51 Токсичен за водни организми.
R52 Вреден за водни организми.
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във водна среда.
R54 Токсичен за флората.
R55 Токсичен за фауната.
R56 Токсичен за почвените организми.
R57 Токсичен за пчелите.
R58 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.
R59 Опасен за озоновия слой.
R60 Може да увреди възпроизводителната функция
R61 Може да увреди плода при бременност.
R62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция
R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R64 Може да причини увреждане на здравето на кърмачета.
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
R67 Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж.
R68 Възможен риск от необратими ефекти.


Комбинации на стандартните фрази на риска:

R14/15 Реагира бурно с вода и се отделят изключително запалими газове.
R15/29 При контакт с вода се отделят токсични и изключително  запалими газове.
R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане.
R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R21/22 Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.
R23/24 Токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане.
R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R24/25 Токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R26/27 Силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R26/28 Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.
R26/27/28 Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
R27/28 Силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/37 Дразни очите и дихателните пътища.
R36/38 Дразни очите и кожата.
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.
R39/23 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/24 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/23/24 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с  кожата.
R39/23/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R39/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при  поглъщане.
R39/23/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване,при контакт с  кожата и при поглъщане.
R39/26 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/27 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/26/27 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при  контакт с кожата.
R39/26/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при  поглъщане.
R39/27/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/26/27/28 Силно токсичен: опасност от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R42/43 Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата
R48/20 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на  здравето при контакт с кожата при продължителна експозиция 
R48/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R48/20/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/20/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане
R48/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане
R48/20/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R48/23 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата.
R48/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R48/23/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/23/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.
R48/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане
R48/23/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във водната среда
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R68/20 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване.
R68/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата.
R68/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.
R68/20/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.
R68/20/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R68/21/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R68/20/21/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

S-фрази (Стандартни съвети за безопасност)

S1 Да се съхранява под ключ.
S2 Да се пази от достъп на деца.
S3 Да се съхранява на хладно място.
S4 Да се съхранява далече от жилищни помещения.
S5.1 Да се съхранява във вода.
S5.2 Да се съхранява в петрол.
S5.3 Да се съхранява в парафин. 
S6.1 Да се съхранява в азот.
S6.2   Да се съхранява в аргон.
S7 Съдът да се държи плътно затворен.
S8 Съдът да се съхранява на сухо място.
S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S12 Съдът да не се затваря херметично. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S14.1 Да се съхранява далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S14.2 Да се съхранява далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S14.3 Да се съхранява далече от желязо.
S14.4 Да се съхранява далече от вода и алкални вещества.
S14.5 Да се съхранява далече от киселини.
S14.6 Да се съхранява далече от алкални вещества.
S14.7 Да се съхранява далече от метали.
S14.8 Да се съхранява далече от окислители и киселини.
S14.9 Да се съхранява далече от запалими органични вещества.
S14.10 Да се съхранява далече от киселини, редуктори и запалими материали.
S14.11 Да се съхранява далече от запалими материали.
S15 Да се съхранява далече от топлина. 
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши в близост.
S17 Да се съхранява далече от  горими материали. 
S18 Съдът да се манипулира и отваря внимателно. 
S20 Да не се яде и пие по време на работа.
S21 Да не се пуши по време на работа.
S22 Да не се вдишва праха.
S23.1 Да не се вдишва газа.
S23.2 Да не се вдишва аерозола.
S23.3 Да не се вдишват парите.
S23.4 Да не се вдишва дима.
S23.5 Да не се вдишват парите/аерозола.
S24 Да се избягва контакт с кожата. 
S25 Да се избягва контакт с очите. 
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S27 Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
S28.1 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода..
S28.2 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун.
S28.3 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун и ако е възможно с полиетиленгликол 400.
S28.4 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с полиетиленгликол 300 и етанол (2:1), а след това обилно с вода и сапун.
S28.5 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с полиетиленгликол 400.
S28.6 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода.
S28.7 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и кисел сапун.
S29 Да не се изпуска в канализацията.
S30 Никога да не се добавя вода в този продукт.
S33 Да се вземат предпазни мерки срещу  статично електричество.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S36 Да се носи подходящо защитно облекло.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S38 При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
S39 Да се носят предпазни средства за очите/лицето.
S40 За почистване на пода и всички предмети замърсени с този материал, да се използва ... (посочва се от производителя).
S40.1 За почистване на пода и всички предмети замърсени с този материал, да се използва вода.
S41 В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
S42 При опушване/пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита. (подходящата дума се посочва от производителя).
S43 При пожар да се използва ... (да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: "Никога да не се използва вода!").
S43.1 При пожар да се използва вода.
S43.2 При пожар да се използва вода или прахов пожарогасител.
S43.3 При пожар да се използва прахов пожарогасител. Да не се използва вода.
S43.4 При пожар да се използва въглероден диоксид. Да не се използва вода.
S43.6 При пожар да се използва пясък. Да не се използва вода.
S43.7 При пожар да се използва прах за гасене. Да не се използва вода.
S43.8 При пожар да се използва пясък, въглероден диоксид или прахов пожарогасител. Да не се използва вода.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S47 Да се съхранява при температура не по-висока от …оС (посочва се oт производителя).
S47.1 Да се съхранява при температура не по-висока от 25оС.
S48 Да се съхранява овлажнен с ... (подходящия материал се посочва от производителя).
S48 Да се съхранява овлажнен с вода.
S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
S50 Да не се смесва с ... (посочва се от производителя).
S50.1 Да не се смесва с киселини.
S50.2 Да не се смесва с алкални вещества.
S50.3 Да не се смесва със силни киселини, силни основи, нежелезни метали или техните соли.
S51 Да се използва само на проветриви места.
S52 Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.
S53 Да се избягва експозиция.- Получете специални инструкции преди употреба.
S56 Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда.
S59 Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването/рециклирането.
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
S63 В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой
S64 При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалия е в съзнание


Комбинирани стандартни съвети за безопасност:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S3/7 Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място
S3/9/14.1 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/9/14.2 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/9/14.3 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от желязо.
S3/9/14.4 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от вода и алкални вещества.
S3/9/14.5 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от киселини.
S3/9/14.6 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от алкални вещества.
S3/9/14.7 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от далече от метали.
S3/9/14.8 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от окислители и киселини.
S3/9/14.1/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/9/14.2/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/9/14.3/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от желязо.
S3/9/14.4/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от вода и алкални вещества.
S3/9/14.5/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от киселини.
S3/9/14.6/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от алкални вещества.
S3/9/14.7/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от далече от метали.
S3/9/14.8/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от окислители и киселини.
S3/9/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
S3/14.1 Да се съхранява на хладно място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/14.2 Да се съхранява на хладно място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/14.3 Да се съхранява на хладно място, далече от желязо.
S3/14.4 Да се съхранява на хладно място, далече от вода и алкални вещества.
S3/14.5 Да се съхранява на хладно място, далече от киселини.
S3/14.6 Да се съхранява на хладно място, далече от алкални вещества.
S3/14.7 Да се съхранява на хладно място, далече от далече от метали.
S3/14.8 Да се съхранява на хладно място, далече от окислители и киселини.
S7/8 Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
S7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
S7/47 Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура непревишаваща ..°С (посочва се от производителя). 
S7/47.1 Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура непревишаваща 25°С.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S27/28 След контакт с кожата незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с...  (посочва се от производителя).
S29/35 Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S29/56 Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S36/39 Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S47/49 Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура не по-висока от ...°С (посочва се от производителя

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg