Химически реактиви лабораторна стъклария
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ВРЕДНО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ОКИСЛЯВАЩО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
РАЗЯЖДАЩО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ТОКСИЧНО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ЗАПАЛИМО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
СПРАВОЧНИК Н/Р ФРАЗИ
ВЗРИВООПАСНО
Н -фрази  (Стандартни фрази относно риска)

H200 Нестабилен експлозив.
H201 Експлозив; опасност от масова експлозия.
H202 Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.
H203 Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.
H204 Опасност от пожар или разпръскване.
H205 Може да предизвика масова експлозия при пожар.
H220 Изключително запалим газ.
H221 Запалим газ.
H222 Изключително запалим аерозол.
H223 Запалим аерозол.
H224 Изключително запалими течност и пари.
H225 Силно запалими течност и пари.
H226 Запалими течност и пари.
H228 Запалимо твърдо вещество.
H240 Може да предизвика експлозия при нагряване.
H241 Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.
H242 Може да предизвика пожар при нагряване.
H250 Самозапалва се при контакт с въздух.
H251 Самонагряващо се: може да се запали.
H252 Самонагряващо се в големи количества; може да се запали.
H260 При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
H261 При контакт с вода отделя запалими газове.
H270 Може да предивзика или усили пожар; окислител.
H271 Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.
H272 Може да усили пожара; окислител.
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H281 Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H300 Смъртоносен при поглъщане.
H301 Токсичен при поглъщане.
H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H310 Смъртоносен при контакт с кожата.
H311 Токсичен при контакт с кожата.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330 Смъртоносен при вдишване.
H331 Токсичен при вдишване.
H332 Вреден при вдишване.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340 Може да причини генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H350 Може да причини рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H351 Предполага се, че причинява рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H362 Може да бъде вреден за кърмачета.
H370 Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H371 Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H372 Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> посредством продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H373 Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> при продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Допълнителна информация за опасност

Физични свойства
EUH 001 Експлозивен в сухо състояние.
EUH 014 Реагира бурно с вода.
EUH 018 При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушнa смес.
EUH 019 Може да образува експлозивни пероксиди.
EUH 044 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

Свойства, оказващи ефекти върху здравето
EUH 029 При контакт с вода се отделя токсичен газ.
EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
EUH 032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.
EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
EUH 070 Токсично при контакт с очите.
EUH 071 Корозивен за дихателните пътища.

Допълнителни елементи на етикети/информация за определени вещества и смеси
EUH 201
EUH 201A Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се дъвче или смуче от деца.
Внимание! Съдържа олово.
EUH 202 Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.
EUH 203 Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.
EUH 204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.
EUH 205 Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.
EUH 206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).
EUH 207 Внимание! Съдържа кадмий. При употреба се образуват опасни пари. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвайте инструкциите за безопасност.
EUH 208 Съдържа <наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция.
EUH 209
EUH 209A При употреба може да стане силно запалимо.
При употреба може да стане запалимо.
EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Комбинации на стандартните фрази на риска:

R14/15 Реагира бурно с вода и се отделят изключително запалими газове.
R15/29 При контакт с вода се отделят токсични и изключително  запалими газове.
R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане.
R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R21/22 Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.
R23/24 Токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане.
R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R24/25 Токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R26/27 Силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R26/28 Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.
R26/27/28 Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
R27/28 Силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/37 Дразни очите и дихателните пътища.
R36/38 Дразни очите и кожата.
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.
R39/23 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/24 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/23/24 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с  кожата.
R39/23/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R39/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при  поглъщане.
R39/23/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване,при контакт с  кожата и при поглъщане.
R39/26 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване.
R39/27 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата.
R39/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при поглъщане.
R39/26/27 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при  контакт с кожата.
R39/26/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване и при  поглъщане.
R39/27/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/26/27/28 Силно токсичен: опасност от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R42/43 Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата
R48/20 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на  здравето при контакт с кожата при продължителна експозиция 
R48/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R48/20/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/20/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане
R48/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане
R48/20/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R48/23 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата.
R48/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R48/23/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.
R48/23/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.
R48/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане
R48/23/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във водната среда
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R68/20 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване.
R68/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата.
R68/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.
R68/20/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.
R68/20/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R68/21/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
R68/20/21/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

Р-фрази (Стандартни съвети за безопасност)

P-фрази

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P220 Да се държи далеч от облекло и други горими материали.

P222 Не допускайте конктакт с въздух.

P223 Не допускайте контакт с вода.

P230 Да се държи навлажнен с...

P231 Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ/…

P232 Да се пази от влага.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

P235 Да се държи на хладно.

P240 Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

P241 Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.

P242 Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.

P243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.

P244 Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

P250 Да не се подлага на стържене/удар/триене.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P263 Да се избягва контакт по време на бременност и при кърмене.

P264 Да се измие... старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P282 Носете предпазващи от студ ръкавици, както и маска за лице или защитни очила.

P283 Носете огнеупорно или огнезащитно облекло.

P284 [При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

P231 + P232 Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ/… Да се пази от влага.

P301 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:

P302 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:

P303 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

P304 ПРИ ВДИШВАНЕ:

P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

P306 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:

P308 ПРИ явна или предполагаема експозиция:

P311 Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P313 Потърсете медицински съвет/помощ.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P315 Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

P320 Спешна нужда от специализирано лечение (вж … на този етикет).

P321 Специализирано лечение (вж … на този етикет).

P330 Изплакнете устата.

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

P332 При поява на кожно дразнене:

P333 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:

P334 Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси].

P335 Отстранете от кожата посипаните частици.

P336 Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място.

P337 При продължително дразнене на очите:

P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P340 Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P342 При симптоми на затруднено дишане:

P351 Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

P352 Измийте обилно с вода/…

P353 Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P360 Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

P361 Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P370 При пожар:

P371 При голям пожар и значителни количества:

P372 Опасност от експлозия.

P373 НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви.

P375 Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P376 Спрете теча, ако е безопасно.

P377 Пожар от изтекъл газ:

Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.

P378 Използвайте…, за да загасите.

P380 Евакуирайте зоната.

P381 В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.

P390 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

P391 Съберете разлятото.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P302 + P334 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: потопете в хладка вода или сложете мокри компреси.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода/…

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P306 + P360 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО: незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P370 + P376 При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.

P370 + P378 При пожар: използвайте…, за да загасите.

P370 + P380 + P375 При пожар: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P371 + P380 + P375 При голям пожар и значителни количества: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P401 Да се съхранява съгласно …

P402 Да се съхранява на сухо място.

P403 Да се съхранява на добре проветриво място.

P404 Да се съхранява в затворен съд.

P405 Да се съхранява под ключ.

P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.

P407 Да се остави въздушно пространство между купчините или палетите.

P410 Да се пази от пряка слънчева светлина.

P411 Да се съхранява при температури, не по-високи от … °C/…°F.

P412 Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F.

P413 При насипни количества, по-големи от … kg/… фунта, да се съхранява при температури, не по-високи от … °C/…°F.

P420 Да се съхранява отделно.

P402 + P404 Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.

P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P410 + P403 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

P410 + P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

Комбинирани стандартни съвети за безопасност:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S3/7 Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място
S3/9/14.1 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/9/14.2 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/9/14.3 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от желязо.
S3/9/14.4 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от вода и алкални вещества.
S3/9/14.5 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от киселини.
S3/9/14.6 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от алкални вещества.
S3/9/14.7 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от далече от метали.
S3/9/14.8 Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от окислители и киселини.
S3/9/14.1/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/9/14.2/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/9/14.3/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от желязо.
S3/9/14.4/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от вода и алкални вещества.
S3/9/14.5/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от киселини.
S3/9/14.6/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от алкални вещества.
S3/9/14.7/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от далече от метали.
S3/9/14.8/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от окислители и киселини.
S3/9/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
S3/14.1 Да се съхранява на хладно място, далече от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S3/14.2 Да се съхранява на хладно място, далече от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/14.3 Да се съхранява на хладно място, далече от желязо.
S3/14.4 Да се съхранява на хладно място, далече от вода и алкални вещества.
S3/14.5 Да се съхранява на хладно място, далече от киселини.
S3/14.6 Да се съхранява на хладно място, далече от алкални вещества.
S3/14.7 Да се съхранява на хладно място, далече от далече от метали.
S3/14.8 Да се съхранява на хладно място, далече от окислители и киселини.
S7/8 Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
S7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
S7/47 Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура непревишаваща ..°С (посочва се от производителя). 
S7/47.1 Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура непревишаваща 25°С.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S27/28 След контакт с кожата незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с...  (посочва се от производителя).
S29/35 Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S29/56 Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S36/39 Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S47/49 Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура не по-висока от ...°С (посочва се от производителя

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.