Информация за купувача

15 Ноември 2016г.
За закупуването на:
 Амониев нитрат 
 Ацетон
 Диетилов етер
 Калиев нитрат
 Калциев нитрат
 Метилетилкетон
 Натриев нитрат
 Перхидрол (водороден прекис)
 Солна киселина
 Сярна киселина
 Толуол
 Флуороводородна киселина 

е нужно да подпишете ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или
•прекурсори на взривни вещества (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg