Химически реактиви лабораторна стъклария

Информация за купувача

21 Февруари 2021г.
За закупуването на:
Амониев нитрат 
Ацетон
Диетилов етер
Калиев нитрат
Калциев нитрат
Метилетилкетон
Натриев нитрат
Водороден прекис
Солна киселина
Сярна киселина
Толуол
Флуороводородна киселина
Магнезий на прах
Алуминий на прах
Уротропин 

е нужно да подпишете в зависимост от закупувания продукт ДЕКЛАРАЦИЯ , че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или
•прекурсори на взривни вещества (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.